Terms & Conditions
 • 1.ALGEMEEN

  1.1. Door het installeren van de Applicatie
  (zoals hieronder gedefinieerd), gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden
  (app-voorwaarden). Gelieve de voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens
  over te gaan tot installatie en/of acceptatie.
 • 2.

  2. DEFINITIES

  Onder "Applicatie" wordt verstaan de
  software beschikbaar gesteld door AppsforFarming om diensten aan te bieden met
  betrekking tot AppsforFarming, AppsforFarming's diensten en diensten van haar
  partners, voor gebruik op Apple iOS- en Android OS-apparaten en eventuele upgrades die van tijd
  tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik
  van de Applicatie mogelijk maak.

  3. GEGEVENSBESCHERMING
 • 3.

  Alle persoonlijke informatie die u overdraagt
  aan AppsforFarming bij het gebruik van de Applicatie zal door AppsforFarming
  worden gebruikt in overeenstemming met haar Privacybeleid dat hier kan worden
  gelezen.
 • 4.

  4. APPSFORFARMING.COM

  Met de Applicatie hebt u toegang tot bepaalde functies
  op de AppsforFarming.com website. Deze toegang valt onder de Algemene
  voorwaarden van de website van AppsforFarming die u hieronder kunt lezen.
 • 5.5. EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIE5.1. Alle
  handelsmerken, auteursrechten, database-rechten en andere intellectuele
  eigendomsrechten in de Applicatie, van welke aard dan ook, samen met de
  onderliggende softwarecode, zijn eigendom van AppsforFarming of van
  AppsforFarming-licentiegevers.5.2. AppsforFarming verleent u hierbij een
  wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije herroepbare licentie om de
  applicatie te gebruiken voor uw zakelijk en persoonlijk gebruik in
  overeenstemming met deze app-voorwaarden.5.3 De Grower en CropAdvisoraccounts
  kennen een abbonements-systeem.5.4 Een abonnementsperiode duurt minimaal 1
  jaar. Abonnementen hebben een vastgestelde prijs. U ontvangt ieder jaar voor de
  ingangsdatum een factuur.

5.5 Een abonnement geldt tot wederopzegging.
Dit kan telefonisch, per brief of door het invullen van het opzeggingsformulier.

5.6 Als u wilt opzeggen, houdt dan rekening met
de opzegtermijn: Bij abonnementen die per jaar/kwartaal gefactureerd worden is
dit twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode. Zodra uw opzegging
is verwerkt krijgt u een bevestiging van uw opzegging. Als de opzegtermijn is
verstreken wordt het abonnement automatisch verlengd.

Als u opzegt na het verstrijken van de
opzegtermijn, wordt uw abonnement aan het einde van de volgende
abonnementsperiode gestopt.

6.1. U zult geen, noch derden namens u toestaan
(i) kopieen van de Applicatie (te) maken en (te) verspreiden

U zult niet (ii) proberen de Applicatie te
kopieren, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, reverse te engineeren, te
decompileren, over te dragen, uit te wisselen of te vertalen; of

U zult niet proberen(iii) afgeleide producten
van welke aard dan ook van de Applicatie maken.

6.2. De Applicatie is op dit moment gratis aan u
ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. AppsforFarming
behoudt zich het recht voor de Applicatie te wijzigen of in te trekken, of op
elk gewenst moment en om welke reden dan ook kosten voor de Applicatie of aan u
geleverde dienst in rekening te brengen in overeenstemming met deze
app-voorwaarden.

6.3. U erkent dat de voorwaarden van uw eigen mobiele netwerk provider
('Mobiele provider') van toepassing blijven bij het gebruik van de Applicatie.
De Mobiele provider kan u hiervoor kosten in rekening brengen voor toegang tot
de netwerkverbindingen voor de duur van de verbinding tijdens gebruik van de
Applicatie, of kosten van derde aanbieders die in voorkomend geval van
toepassing kunnen zijn. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor dergelijke
kosten die zich voordoen.

6.4. Als u niet verantwoordelijk bent voor het
betalen van de rekening voor de mobiele telefoon waarmee de Applicatie wordt
gebruikt, wordt u geacht toestemming te hebben van degene die verantwoordelijk
is voor het betalen voor gebruik van de Applicatie.

7. BESCHIKBAARHEID

7.1. Deze Applicatie is beschikbaar voor
handheld mobiele apparaten die gebruik maken van Apple iOS en Android
OS-besturingsystemen. AppsforFarming zal redelijke inspanningen leveren om de
toepassing te allen tijde beschikbaar te stellen. Maar u erkent dat de
Applicatie via het internet en mobiele netwerken wordt geleverd en dat de
kwaliteit en de beschikbaarheid van de Applicatie kan worden beïnvloed door
factoren die buiten de redelijke controle zijn van AppsforFarming.

7.2. AppsforFarming, en haar groep van bedrijven
en onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele niet-beschikbaarheid
van de Applicatie, of voor eventuele problemen of onmogelijkheid om inhoud te
downloaden of te benaderen of enige andere storing in communicatiesystemen die
kan leiden tot het niet beschikbaar zijn van de Applicatie.

7.3. AppsforFarming is niet verantwoordelijk
voor enige ondersteuning of onderhoud van de Applicatie.8. SYSTEEMVEREISTEN

8.1. Om de applicatie te gebruiken moet u
beschikken over een compatibele mobiele telefoon of handheld-apparaat, internet
toegang, en de noodzakelijke minimum specificaties ('Softwarevereisten')
hebben.

8.2. De Softwarevereisten zijn als volgt: Apple
iOS apparaten met iOS 4 of 5, iOS en
Android OS apparaten met Android OS 2.1 tot OS 4.0, Taal: Nederlands

8.3. De versie van de Applicatiesoftware kan van
tijd tot tijd worden opgewaardeerd om ondersteuning toe te voegen voor nieuwe
functies en diensten.

9. BEËINDIGING

9.1. AppsforFarming kan het gebruik van de
Applicatie op elk moment beëindigen met een bericht van opzegging.

9.2. Bij beëindiging (a) worden de rechten en
licenties, die in deze overeenkomst aan u zijn verleend, beëindigd; (b) moet u
ieder gebruik van de Software staken;10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

10.1. In geen geval zal AppsforFarming
aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, strafbare, morele of gevolgschade of schade
van welke aard ook die kan ontstaan door uw gebruik of toegang tot de
Applicatie, met inbegrip van gederfde winst of dergelijke, al dan niet vanuit
het oogpunt van de partijen, hetzij op basis van contractbreuk, onrechtmatige
daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins.

10.2. AppsforFarming is niet aansprakelijk voor
enige schade of wijziging van uw apparatuur, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, computer apparatuur, handheld-apparaat of mobiele telefoons, als
gevolg van de installatie of het gebruik van de Applicatie.

10.3. Niets in deze App-voorwaarden zal
AppsforFarming's aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of
persoonlijk letsel door nalatigheid of voor fraude of frauduleuze onjuiste
voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden
uitgesloten of beperkt onder het toepasselijk recht. Hier staat juist het
omgekeerde wat je bedoelt namelijk dat AppsforFarming altijd aansprakelijk is voor
enz enz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Niets in deze App-voorwaarden kan aanleiding
zijn om AppsforFarming aansprakelijk te stellen voor overlijden van de
gebruiker, of persoonlijk letsel van de gebruiker door nalatigheid , of door
fraude of een frauduleuze en onjuiste voorstelling van zaken, of enige aandere
aansprakelijkheid die zou kunnen vallen
onder het toepasselijk recht.

12. AANSPRAKELIJKSHEIDVERKLARING

De Applicatie en de software worden geleverd
"as is" en "zoals beschikbaar" zonder enige vorm van
garantie.Voorwaarden
voor dienstverleningAppsforFarming Voorwaarden voor Dienstverlening1. Uw relatie met AppsforFarming

1.1 Op het gebruik dat u maakt van
AppsforFarming producten, software, diensten en websites (gezamenlijk
'Diensten' in dit document, met uitzondering van diensten die AppsforFarming u
verleent onder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst) zijn van
toepassing de voorwaarden als vastgelegd in een overeenkomst tussen u en
AppsforFarming. kantoorhoudende Oudelanderweg 25, 1775 RD, Middenmeer. Dit
document beschrijft hoe de overeenkomst tot stand komt en bevat een aantal van
de voorwaarden van deze overeenkomst.1.2 Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen,
zijn op uw overeenkomst met AppsforFarming altijd tenminste de voorwaarden en
condities uit dit document van toepassing. Deze voorwaarden worden hierna
aangeduid als: 'Algemene Voorwaarden'.1.3 In aanvulling op de Algemene Voorwaarden
zijn op uw overeenkomst met AppsforFarming ook van toepassing de voorwaarden
die uiteengezet zijn in Juridische Mededelingen met betrekking tot de Diensten.
Deze worden hierna aangeduid als: 'Additionele Voorwaarden'. Voor zover
Additionele Voorwaarden van toepassing zijn op een Dienst, maken wij deze voor
u toegankelijk zodat u ze kunt lezen binnen of in verband met het gebruik dat u
maakt van die Dienst.1.4 De Algemene Voorwaarden vormen samen met de
Additionele Voorwaarden een rechtsgeldige en bindende overeenkomst tussen u en
AppsforFarming met betrekking tot het gebruik dat u maakt van de Diensten. Het
is belangrijk dat u de tijd neemt om ze zorgvuldig door te lezen. Gezamenlijk
wordt deze overeenkomst aangeduid als: 'Voorwaarden'.1.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen het
bepaalde in de Additionele Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden, prevaleert
het bepaalde in de Additionele Voorwaarden met betrekking tot die Dienst.2. Aanvaarding van de Voorwaarden
2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten,
dient u eerst in te stemmen met de Voorwaarden. Het is u niet toegestaan
gebruik te maken van de Diensten indien u de Voorwaarden niet aanvaardt.2.2 U kunt de Voorwaarden aanvaarden door:(A) te klikken op een knop met 'accepteren' of
'aanvaarden' van de Voorwaarden, voor zover deze optie door AppsforFarming aan
u wordt verstrekt door middel van een gebruikersinterface voor een Dienst; of(B) door feitelijk gebruik te maken van de
Diensten. In dat geval wordt u geacht te begrijpen en te aanvaarden dat AppsforFarming
het gebruik dat u maakt van de Diensten zal beschouwen als aanvaarding van de
Voorwaarden vanaf dat moment.2.3 Het is u niet toegestaan de Diensten te
gebruiken en de Voorwaarden indien: (a) u nog niet de leeftijd heeft bereikt
waarop u een rechtsgeldige overeenkomst met AppsforFarming kunt afsluiten, of
(b) u een persoon bent die is uitgesloten van het afnemen van de Diensten onder
de wetgeving van de Verenigde Staten of een ander land, daaronder begrepen het
land waar u domicilie houdt of waar u gebruik wenst te maken van de Dienst.2.4 Voor u verder gaat, dient u een kopie van de
Algemene Voorwaarden voor archiveringsdoeleinden te printen of op te slaan.3. Taal van de Voorwaarden3.1 Voor zover AppsforFarming u een vertaling
heeft verschaft van de Engelstalige versie van de Voorwaarden, stemt u er mee
in dat deze vertaling alleen voor uw gemak wordt verschaft. De Engelstalige
versie van de Voorwaarden beheerst de contractuele relatie die u heeft met
AppsforFarming.4.
Dienstverlening door AppsforFarming

4.1 AppsforFarming heeft wereldwijd dochter- en
geaffilieerde ondernemingen ('Dochter- en Geaffilieerde Ondernemingen'). Soms
zullen deze bedrijven u Diensten leveren namens AppsforFarming. U bevestigt
hierdoor en stemt er mee in dat het Dochter- en Geaffilieerde ondernemingen
gerechtigd zijn deze Diensten aan u te verlenen.4.2 AppsforFarming innoveert voortdurend om de
best mogelijke ervaring aan haar gebruikers te leveren. U bevestigt hierdoor en
stemt er mee in dat de vorm en aard van de Diensten die AppsforFarming u
verleent van tijd tot tijd kunnen veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke
aankondiging aan u.4.3 Als onderdeel van de voortdurende innovatie
aanvaardt u de mogelijkheid dat AppsforFarming ' geheel naar eigen keuze '
zonder schriftelijke vooraankondiging aan u of aan gebruikers in het algemeen
(tijdelijk of permanent) de Dienstverlening (of onderdelen van de Diensten) mag
staken. U mag het gebruik van de Diensten op ieder moment staken. U hoeft
AppsforFarming er niet van op de hoogte te stellen wanneer u het gebruik van de
Diensten staakt.4.4 U aanvaardt de mogelijkheid dat indien
AppsforFarming de toegang tot uw account blokkeert u ervan kunt worden weerhouden toegang te krijgen tot
de Diensten, tot uw accountgegevens en/of alle bestanden die onder uw account zijn begrepen.4.5 U aanvaardt de mogelijkheid dat hoewel
AppsforFarming op dit moment nog geen maximum heeft gesteld aan het aantal
transmissies dat u door middel van de Diensten kunt verzenden of ontvangen of
op de hoeveelheid gegevensopslag gebruikt voor de levering van een Dienst zulke
maximale limieten door AppsforFarming geheel naar eigen keuze op ieder moment
mogen worden ingesteld.5.
Gebruik van de Diensten door u

5.1 Teneinde toegang te krijgen tot de Diensten
of uw gebruik van de Diensten voort te zetten, kan u gevraagd worden om
informatie over uzelf (zoals identificatie of contactgegevens) te verschaffen.
U stemt er mee in dat alle registratie-informatie die u aan AppsforFarming
verstrekt altijd volledig, correct en actueel is.5.2 U stemt er mee in de Diensten alleen te
zullen gebruiken voor de doeleinden die zijn toegestaan uit hoofde van: (a) de
Voorwaarden en (b) de toepasselijke wetgeving, regelgeving of algemeen
aanvaarde gebruiken of richtlijnen in de relevante jurisdicties (daaronder
begrepen de exportwetgeving betreffende gegevens of software van en naar de
Verenigde Staten en de relevante landen).5.3 Tenzij u dit in een afzonderlijke
overeenkomst met AppsforFarming specifiek anders bent overeen gekomen, stemt u
er mee in geen toegang te verkrijgen (of een poging daartoe te doen) tot de
Diensten anders dan door de interface die AppsforFarming u ter beschikking
stelt.5.4 U stemt er mee in geen activiteiten te
ondernemen die de Diensten (of de servers en netwerken die zijn verbonden met
de Diensten) verstoren of onderbreken.5.5 Tenzij en voor zover het u bij een
afzonderlijke overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan, stemt u er mee in dat u
de Diensten niet zult verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren, verkopen,
verhandelen noch wederverkopen, voor welk doel ook.5.6 U stemt er mee in dat alleen u (en dat
AppsforFarming geen enkele verantwoordelijkheid heeft jegens u of enige derde)
verantwoordelijk bent voor iedere inbreuk op verplichtingen zoals vastgelegd in
de Voorwaarden en voor alle gevolgen daarvan (daaronder begrepen verlies of
schade die AppsforFarming hierdoor zou kunnen lijden).6. Uw
toegangscodes en beveiliging van uw account

6.1 U stemt er mee in en begrijpt dat u er voor
verantwoordelijk bent de vertrouwelijkheid van de toegangscodes horende bij het
account dat u gebruikt om de Diensten af te nemen, geheim te houden.6.2 Bovendien stemt u er mee in dat u als enige
ten opzichte van AppsforFarming verantwoordelijk bent voor alle activiteiten
die uit hoofde van uw account plaatsvinden.

6.3 Indien u zich bewust wordt van een
ongeautoriseerd gebruik van uw toegangscodes of van

uw account, stemt u er mee in AppsforFarming
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.7. Privacy en uw persoonsgegevens7.1 Voor informatie betreffende AppsforFarming's
beleid ten aanzien van persoonsgegevens verzoeken wij u AppsforFarmings
privacyrichtlijnen te lezen op http://www.AppsforFarming.com/privacy.html. Deze richtlijnen leggen uit hoe AppsforFarming uw
persoonsgegevens zal behandelen en uw privacy zal beschermen, wanneer u gebruik
maakt van de Diensten.7.2 U stemt in met het gebruik van uw gegevens
in overeenstemming met AppsforFarmings privacyrichtlijnen.8. Inhoud
van de Diensten

8.1 U begrijpt dat alle informatie (zoals
gegevensbestanden, geschreven tekst, computersoftware, muziek, audiobestanden
of ander geluid, foto's, video's of andere beelden) waartoe u (gedeeltelijk)
toegang heeft als onderdeel of door uw gebruik van de Diensten onder de
uitsluitende verantwoordelijkheid vallen van de persoon van wie dergelijke
content afkomstig is. Deze informatie wordt hierna aangeduid als: Content.8.2 U dient zich er van bewust te zijn dat
Content die u als onderdeel van de Diensten wordt aangeboden en Content die
wordt gesponsord binnen de Diensten beschermd kan zijn door intellectuele
eigendomsrechten, die toebehoren aan de sponsors of adverteerders (of aan
personen of bedrijven die namens hen handelen) die de Content aan
AppsforFarming verschaffen. Tenzij het u specifiek is toegestaan door
AppsforFarming of door de rechthebbenden door middel van een afzonderlijke
overeenkomst, is het u niet toegestaan (noch geheel, noch gedeeltelijk) de
Content te wijzigen, verhuren, leasen, uit te lenen, verkopen, verspreiden, of
daarvan afgeleide werken te maken.8.3 AppsforFarming behoudt zich het recht voor
(maar is niet verplicht) om alle Content met betrekking tot een Dienst van
tevoren te screenen, bekijken, vlaggen, filteren, wijzigen, weigeren of
verwijderen. Voor bepaalde Diensten kan AppsforFarming middelen verschaffen om
inhoud van expliciet seksuele aard weg te filteren. Daarnaast zijn er diensten
en software commercieel beschikbaar om de toegang tot materiaal dat u
verwerpelijk acht, te beperken.8.4 U begrijpt dat u door het gebruik van de
Diensten kan worden blootgesteld aan Content die u beledigend, onfatsoenlijk of
verwerpelijk acht en dat u de Diensten voor eigen risico gebruikt.8.5 U stemt er mee in dat u als enige
verantwoordelijk bent (en dat AppsforFarming geen enkele verantwoordelijkheid
draagt jegens u of een derde) voor Content die u maakt, verstuurt of afbeeldt
wanneer u de Diensten gebruikt, en voor de gevolgen van uw acties (daaronder
begrepen verliezen of schade die AppsforFarming als gevolg daarvan kan lijden).9.
Eigendomsrechten

9.1 U bevestigt hierdoor en stemt er mee in dat
AppsforFarming (of AppsforFarming's licentiegevers) alle rechten toekomen op de
Diensten, daaronder begrepen alle rechten van intellectuele eigendom die zijn
vervat in de Diensten (of deze nu wel of niet zijn ingeschreven, en waar dan
ook zulke rechten kunnen bestaan). Voorts stemt u er mee in dat de Diensten
informatie kunnen bevatten die als vertrouwelijk wordt aangemerkt en dat u
zulke informatie niet aan derden zult openbaar maken zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van AppsforFarming.9.2 Tenzij en voor zover u anders schriftelijk
met AppsforFarming bent overeen gekomen, geven deze Voorwaarden u geen enkel
gebruiksrecht op AppsforFarming's handelsnamen, merken, logo's, domeinnamen, of
andere onderscheidingstekens.9.3 Met uitzondering van het bepaalde in Artikel
11, bevestigt AppsforFarming hierdoor en stemt er mee in van u (of van uw
licentiegevers) geen enkel recht te hebben verkregen onder deze Voorwaarden op
of met betrekking tot Content die u verschaft, post, verzendt of afbeeldt op of
via de Diensten, en evenmin enig recht op intellectuele eigendomsrechten die in
die Content vervat zijn (of deze nu wel of niet zijn ingeschreven, en waar dan
ook zulke rechten kunnen bestaan). Tenzij en voor zover u anders schriftelijk
met AppsforFarming bent overeen gekomen, stemt u er mee in dat u als enige
verantwoordelijk bent om deze rechten te beschermen of af te dwingen en dat
AppsforFarming hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid draagt.9.4 U stemt er mee in eigendomsaanduidingen
(zoals auteursrecht- of merkaanduidingen) die aan de Diensten zijn verbonden of
daarin vervat niet te zullen verwijderen, onleesbaar te maken of te veranderen.9.5 Tenzij en voor zover AppsforFarming u
daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend, is het u niet
toegestaan bij het gebruik dat u maakt van de Diensten, een merk, handelsnaam,
logo van een onderneming of organisatie te gebruiken op enige wijze die
mogelijk of opzettelijk verwarring kan doen ontstaan over de rechthebbende of
geautoriseerde gebruiker van zulke merken, namen of logo's.10. Licentie van AppsforFarming10.1 AppsforFarming verleent u een persoonlijke,
wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie tot
gebruik van de software die AppsforFarming u verschaft als onderdeel van de
Diensten (hierna: 'Software'). De licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u
in staat te stellen van de Diensten gebruik te maken, op de wijze zoals bepaald
in de Voorwaarden.10.2 Tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk is
toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, of AppsforFarming u dit
schriftelijk heeft bericht, is het u niet toegestaan (en u zult evenmin een
ander toestaan dit te doen) de Software of enig gedeelte daarvan te kopiëren,
wijzigen, reverse engineeren, decompileren of op andere wijze de broncode
daarvan te achterhalen, of daarvan afgeleide werken te maken.10.3 Tenzij en voor zover AppsforFarming u
daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend, is het u niet
toegestaan uw rechten met betrekking tot de Software over te dragen, noch
daarop een sublicentie te verstrekken, noch daarop zekerheid te vestigen, noch
uw gebruiksrechten op de Software op andere wijze geheel of gedeeltelijk over
te dragen.11. Content licentie van u11.1 U behoudt de auteursrechten en alle andere
rechten die u al heeft in de Content die u verschaft, post of afbeeldt door of
via de Diensten. Door het verschaffen, posten of afbeelden van de Content
verleent u AppsforFarming een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije
en niet-exclusieve licentie om Content die u verschaft, post of afbeeldt door
of via de Diensten, te verveelvoudigen, bewerken, wijzigen, vertalen, openbaar
maken, in het openbaar uit te voeren en te verspreiden. Deze licentie strekt er
uitsluitend toe om AppsforFarming in staat te stellen de Diensten af te
beelden, te verspreiden en te promoten en mag voor bepaalde Diensten die in de
Additionele Voorwaarden zijn gedefinieerd worden herroepen.11.2 U stemt er mee in dat deze licentie tevens
het recht inhoudt dat AppsforFarming de Content ter beschikking mag stellen aan
ondernemingen, organisaties of individuen met wie AppsforFarming zakelijke
relaties onderhoudt voor het aanbieden van gesyndiceerde diensten, en om de
Content te gebruiken in verband met het verlenen van zulke diensten.11.3 U bent zich er van bewust dat
AppsforFarming, wanneer zij de vereiste technische handelingen verricht om de
Diensten aan haar gebruikers aan te bieden:

(a) uw
Content over verschillende openbare netwerken en via verschillende media mag
verzenden of verspreiden; en

(b)
die aanpassingen aan de Content mag verrichten, die noodzakelijk zijn om de
Content te laten voldoen en aan te passen aan de technische vereisten van het
verbinden van netwerken, middelen, apparaten of media. U stemt er mee in dat
deze licentie AppsforFarming het recht verleent om deze handelingen te
verrichten.11.4 U bevestigt en garandeert AppsforFarming
dat u over alle rechten, bevoegdheden en volmachten beschikt die nodig zijn om
bovenstaande licentie te verlenen.12. Software-updates12.1 De Software die u gebruikt kan van tijd tot
tijd automatisch updates van AppsforFarming downloaden en installeren. Deze
updates zijn bedoeld om de Diensten te verbeteren, uit te breiden en verder te
ontwikkelen en kunnen worden geleverd in de vorm van bug fixes, verbeterde
functionaliteit, nieuwe softwaremodules en compleet nieuwe versies. U stemt er
mee in zulke updates te ontvangen (en geeft AppsforFarming toestemming deze aan
u te leveren) als onderdeel van het gebruik dat u maakt van de Diensten.13. Beendiging van uw relatie met AppsforFarming13.1 Deze Voorwaarden blijven van toepassing tot
ze door u of AppsforFarming zijn beeindigd zoals hierna uiteen gezet.13.2 Indien u een overeenkomst met
AppsforFarming wilt beeindigen kunt u dit doen door: (a) AppsforFarming
daarover op ieder moment te berichten en (b) al uw accounts voor de Diensten
die u gebruikt af te sluiten, indien AppsforFarming deze optie voor u heeft
mogelijk gemaakt. Uw bericht dient schriftelijk te worden verzonden aan
AppsforFarmings adres zoals weergegeven aan het begin van deze Voorwaarden.13.3 AppsforFarming kan op ieder moment de
overeenkomst met u beëindigen indien:(A) u inbreuk maakt op een bepaling in de
Voorwaarden (of heeft gehandeld op een wijze die duidelijk aantoont dat u niet
van plan bent of niet in staat bent om het bepaalde in de Voorwaarden na te
komen); of(B) AppsforFarming wettelijk vereist is dit te doen
(bijvoorbeeld indien het verlenen van Diensten aan u onrechtmatig is of wordt);
of(C) de partner met wie AppsforFarming de
Diensten aan u aanbood de zakelijke relatie met AppsforFarming heeft beeindigd
of het verlenen van de Diensten aan u heeft gestaakt; of(D) AppsforFarming bezig is met het stopzetten
van het verlenen van de Diensten aan gebruikers in het land waar u domicilie
houdt of waarvandaan u de Dienst gebruikt; of(E) het verlenen van de Diensten door
AppsforFarming aan u naar AppsforFarming?s mening niet langer commercieel
haalbaar is.13.4 Niets in dit Artikel doet af aan het recht
van AppsforFarming met betrekking tot het verlenen van Diensten als vermeld in
Artikel 4 van de Voorwaarden.13.5 Het eindigen van deze Voorwaarden heeft
geen gevolgen voor alle rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden die u en
AppsforFarming hebben genoten, of waaraan u en AppsforFarming onderworpen zijn
geweest (of die in de tijd dat de Voorwaarden van kracht waren, zijn ontstaan)
of waarover is bepaald dat ze voor onbepaalde tijd voortduren, en het bepaalde
in Artikel 20.7 blijft voor onbepaalde tijd van toepassing op zulke rechten,
verplichtingen en aansprakelijkheden.14. Uitsluiting van Garanties14.1 De Diensten worden "as is"
verleend en AppsforFarming, haar Dochter- en Geaffilieerde ondernemingen, en
haar licentiegevers verstrekken u geen enkele garantie.14.2 In het bijzonder garanderen AppsforFarming,
noch haar Dochter- en Geaffilieerde ondernemingen, noch haar licentiegevers
dat:(A) uw gebruik van de Diensten aan uw vereisten
voldoet,(B) uw gebruik van de Diensten zonder
onderbreking, tijdig, veilig en foutenvrij kan plaatsvinden,(C) informatie die u verkrijgt als gevolg van uw
gebruik van de Diensten juist en betrouwbaar zal zijn, en(D) dat gebreken in de werking en
functionaliteit van Software die aan u is verschaft als onderdeel van de
Diensten zal worden hersteld.14.3 Tenzij en voor zover uitdrukkelijk anders
bepaald in deze Voorwaarden, zijn er geen bijzondere voorwaarden, garanties of
andere voorwaarden van toepassing op de Diensten (daaronder begrepen impliciete
voorwaarden zoals betreffende bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het
doel, of overeenstemming met de beschrijving).14.4 Niets in deze Voorwaarden zal gevolgen
hebben voor wettelijke rechten die u heeft als consument en waarvan u
contractueel geen afstand kunt doen.15. Beperking van aansprakelijkheid15.1 Niets in deze Voorwaarden zal de
aansprakelijkheid van AppsforFarming voor verliezen die onder het toepasselijk
recht wettelijk niet mogen worden uitgesloten of beperkt, beperken.15.2 Met inachtneming van het bepaalde in
Artikel 15.1, zijn AppsforFarming, noch haar Dochter- en Geaffilieerde
ondernemingen, noch haar licentiegevers jegens u aansprakelijk voor:(A) enige indirecte of gevolgschade die u kunt
lijden. Daaronder is begrepen enig winstverlies (of deze nu direct of indirect
is gemaakt) verlies van goodwill of zakelijke reputatie, of enig verlies van
gegevens dat u lijdt;(B) enig verlies of enige schade die door u kan
worden geleden als gevolg van:(i) het door u vertrouwen op de volledigheid,
juistheid of het bestaan van enige advertentie, of als gevolg van een zakelijke
relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor, wiens advertenties
in de Diensten verschijnen;(ii) veranderingen die AppsforFarming maakt in
de Diensten, of het permanent of tijdelijk staken van de Dienstverlening (of
van onderdelen van de Dienstverlening);(iii) het verwijderen, beschadigen, of falen van
het opslaan van enige Content of andere communicatiegegevens bewaard of
verzonden door of via het gebruik dat u maakt van de Diensten;(iii) het door u niet verschaffen van de juiste
account-informatie aan AppsforFarming;(iv) het door u niet veilig en vertrouwelijk
bewaren van uw toegangscode of accountgegevens;15.3 De beperkingen ten aanzien van
AppsforFarming's aansprakelijkheid jegens u zoals beschreven in Artikel 15.2
zijn van toepassing of AppsforFarming nu wel of niet op de hoogte is gesteld
van de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke verliezen.16. Auteursrecht- en merkrechtrichtlijnen16.1 Het is AppsforFarming's beleid om te
reageren op kennisgevingen van beweerdelijke auteursrechtinbreuk, indien deze
in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde internationale
intellectuele eigendomsregelgevingen om accounts van partijen die herhaaldelijk
inbreuk maken af te sluiten.17. Advertenties17.1 Sommige Diensten worden ondersteund door
advertenties en kunnen advertenties of promoties afbeelden. Deze advertenties
mogen zijn gericht op de inhoud van informatie die is opgeslagen in de
Diensten, zoekopdrachten gedaan via de Diensten of andere informatie.17.2 De wijze, manier en reikwijdte van
advertenties van AppsforFarming in de Diensten kunnen allen door AppsforFarming
eenzijdig worden aangepast zonder voorafgaande berichtgeving aan u.17.3 Als tegenprestatie voor het door
AppsforFarming verlenen van toegang tot en gebruik van de Diensten, stemt u er
mee in dat AppsforFarming in zulke Diensten advertenties mag plaatsen.18. Andere content18.1 De Diensten kunnen hyperlinks naar andere
websites of content of bronnen bevatten. AppsforFarming oefent geen controle
uit op websites of bronnen die worden verschaft door andere personen of bedrijven
dan AppsforFarming.18.2 U bevestigt hierdoor en stemt er mee in dat
AppsforFarming niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke
externe sites of bronnen en dat AppsforFarming evenmin goedkeuring verleent aan
advertenties, producten of andere materialen die op zulke websites of bronnen
verschijnen of daardoor toegankelijk zijn.18.3 U bevestigt hierdoor en stemt er mee in dat
AppsforFarming niet aansprakelijk is voor enig verlies of enige schade die u
kunt lijden als gevolg van de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of
bronnen, of als gevolg van het feit dat u afgaat op de volledigheid, juistheid
of bestaan van een advertentie, producten of andere materialen die op zulke
websites of bronnen verschijnen of daardoor toegankelijk zijn.19. Aanpassingen aan Voorwaarden19.1 AppsforFarming mag de Algemene Voorwaarden
of de Additionele Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer aanpassingen
worden gedaan, zal AppsforFarming een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden
beschikbaar stellen via en nieuwe Additionele Voorwaarden worden beschikbaar
gesteld aan u binnen of via de bewuste Diensten.19.2 U begrijpt en stemt er mee in dat indien u
van de Diensten gebruik maakt na de datum waarop de Algemene Voorwaarden of de
Additionele Voorwaarden zijn veranderd, AppsforFarming dit gebruik zal
aanmerken als aanvaarding van de aangepaste Algemene Voorwaarden of Additionele
Voorwaarden.20. Algemene juridische voorwaarden20.1 Wanneer u gebruik maakt van de Diensten,
bestaat de mogelijkheid dat u (als gevolg van of door dat gebruik) een stuk
software gebruikt of downloadt, of goederen koopt, die door een andere persoon
of een ander bedrijf worden verschaft. Uw gebruik van deze andere diensten,
software of goederen kan zijn onderworpen aan separate voorwaarden tussen u en
de betreffende onderneming of persoon. Als dat het geval is, zullen de
Voorwaarden van geen invloed zijn op uw contractuele relatie met deze bedrijven
of individuen.20.2 De Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst
tussen u en AppsforFarming en zijn van toepassing op uw gebruik van de Diensten
(met uitzonderling van diensten die AppsforFarming u onder een afzonderlijke
overeenkomst kan leveren), en komen in de plaats van alle eerdere afspraken
tussen u en AppsforFarming met betrekking tot de Diensten.20.3 U stemt er mee in dat AppsforFarming u, per
e-mail, gewone post, of via vermelding op een website berichten over de
Diensten �???�??�?�¢?? daaronder begrepen over aanpassingen van de
Voorwaarden - kan sturen.20.4 U stemt er mee in dat AppsforFarming indien
geen bepaalde rechten of rechtsmiddelen vervat in de Voorwaarden (of die
AppsforFarming onder het toepasselijke recht toekomen) niet inroept, dit niet
kan worden beschouwd als het afstand doen van dergelijke rechten of
rechtsmiddelen en dat deze nog steeds ter beschikking van AppsforFarming staan.20.5 Indien een bevoegde rechter bepaalt dat een
bepaling in deze Voorwaarden ongeldig is, dan wordt die bepaling uit deze
Voorwaarden verwijderd zonder de rechtsgeldigheid van de rest van Voorwaarden
aan te tasten. De overblijvende bepalingen blijven van kracht en afdwingbaar.20.6 U bevestigt hierdoor en stemt er mee in dat
ieder lid binnen het AppsforFarming-concern van wie AppsforFarming de moeder is
een derde begunstigde is onder deze Voorwaarden en dat deze ondernemingen
gerechtigd zijn om zelf direct alle bepalingen in de Voorwaarden af te dwingen,
en daar een beroep op te doen, voor zover deze bepalingen een begunstiging of
recht van hen behelzen. Voor het overige zal persoon of ondernemer worden
aangemerkt als derde begunstigde onder de Voorwaarden.20.7 Op deze Voorwaarden en op uw relatie met
AppsforFarming is Engels recht van toepassing. U en AppsforFarming komen
overeen dat alle juridische kwesties voortvloeiende uit deze Voorwaarden
uitsluitend zullen worden voorgelegd aan de Engelse rechter. Niettegenstaande
het voorgaande, komen u en AppsforFarming overeen dat het AppsforFarming ook is
toegestaan om bepaalde rechtsmiddelen in te stellen door het vragen van een
voorlopige voorziening (of een gelijkwaardige soort van dringende juridische
voorziening) in welke jurisdictie ook.

01-08-2012